This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Centrum vedecko-technických informácii SR – Národná kancelária Horizontu
Našou hlavnou aktivitou je podpora rozvoja vedy, techniky a vzdelávania, podpora rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa (2020 – 27), spracovávanie a poskytovanie komplexných informácií za oblasť školstva a vzdelávania, budovanie a spravovanie knižničných a informačných fondov a poskytovaním knižnično-informačných služieb pre širokú odbornú verejnosť. CVTI SR je aj depozitnou knižnicou OECD, EBOR a WIPO a plní funkciu strediska patentových informácií PATLIB.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a plní funkciu národného informačného centra pre rezort školstva, pre vedu, techniku, inovácie a špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky.
Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.
Je hosťujúcou inštitúciou pre sieť Národných kontaktných bodov pre program HORIZONT EURÓPA. Zabezpečuje prevádzku Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

nštitúcia separuje odpad a zabezpečuje jeho ekologickú recykláciu. V rámci projektu DRIVEN (z programu Erasmus +) bude počas obdobia rokov 1.9.2020 – 31.8.2023 zabezpečovať vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí pre ekologické a obehové hospodárstvo v automobilovom priemysle.

Zelený certifikát (Sewa) – zabezpečovanie ekologickej recyklácie

Inštitúcia aktuálne nemá stanovené cirkulárne ciele/záväzky

sk_SKSK