This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

FCC Slovensko, s.r.o.
Služby komplexného odpadového hospodárstva

FCC poskytuje na Slovensku široké spektrum riešení odpadového hospodárstva pre obce, priemyselný, obchodný a maloobchodný sektor. Disponuje rozsiahlym parkom nákladných a špeciálnych vozidiel pre rôzne typy odpadu, zberným a kontajnerovým systémom a vlastnými zariadeniami na triedenie a úpravu odpadov. Odbornými a konzultačnými službami podporuje priemyselné aj obchodné spoločnosti pri optimalizácii procesov nakladania s odpadom. Inovatívnymi riešeniam nakladania s odpadom šetrí primárne zdroje a odpad zneškodňuje spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Odstraňuje ekologické záťaže používaním sofistikovaných sanačných technológií. Zodpovednosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť sú kľúčovými hodnotami firmy a sú aj kritériom pri výbere kancelárskych priestorov a ich zariadenia. Požiadavkou na vybavenie všetkých kancelárií je funkčnosť a minimalizmus, nie konzum. Kancelárie sú zariaďované plne recyklovateľnými materiálmi ako je sklo, drevo a kov. V rámci internej komunikácie má FCC spracovanú zodpovednú a k životnému prostrediu šetrnú komunikačnú politiku, ktorá podporuje ekologické aspekty spoločnosti a šetrné správanie sa zamestnancov k životnému prostrediu.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

FCC optimalizuje spracovanie odpadu s cieľom dosiahnuť najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a opätovné použitie čo najväčšieho množstva materiálu. FCC buduje technológie na mechanicko-biologickú úpravu odpadu s cieľom minimalizovať množstvo odpadu končiaceho na skládkach, so zámerom jeho využitia ako cenného zdroja surovín a energie. FCC podporuje obehové hospodárstvo prostredníctvom RE-USE projektov Back2Life zameraných na opätovné použitie odpadu. Použiteľné predmety zhromažďuje v B2L centrách a premieňa ich na hodnotný zdroj, čim znižuje množstvo výrobkov, ktoré by inak skončili na skládkach. Vďaka službe Odpadonline si zákazníci môžu objednať kontajner a zaistiť bezpečné zneškodnenie odpadu odkiaľkoľvek, rýchlou objednávkou na webe. Aplikácia Vylož smeti upozorňuje klientov kedy bude FCC robiť zvoz odpadu v mieste ich bydliska. Zavedením služby Moje smeti získava FCC aj klient informácie o aktuálnom stave vyprodukovaného odpadu a zároveň ich dostupné údaje motivujú k dôslednejšiemu triedeniu odpadu. Skupina FCC kontinuálne zavádza nové, moderné sanačné metódy na elimináciu ekologických záťaží.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Skupina FCC má 4 hlavné smery v oblasti trvalo udržateľného rozvoja:
Cirkulárna ekonomika - Plnenie cieľov EÚ v oblasti odpadového hospodárstva do roku 2035:
- minimálne 65 % odpadov na recykláciu
- maximálne 10 % odpadov na skládkach
Klíma, energie a znečistenie - Znižovanie skleníkových plynov, emisií, znečisťujúcich látok a hluku, dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050:
- zníženie skleníkových plynov o 35 % v období roku 2017 – 2030
- vozový park 100 % eco alebo s nulovými emisiami do roku 2050
Voda - Boj proti vodnému stresu podporou efektívneho využívania vody z alternatívnych zdrojov:
- 50 % do roku 2030
- 100 % do roku 2050
Biodiverzita - Ochrana prírodného bohatstva pri rozvoji činnosti skupiny FCC:
- 100% povedomie zamestnancov
- spolupráca s CHKO Záhorie – výroba a inštalácia vtáčích búdok (Zohor, Devínska Nová Ves, Dolného Baru)

Pozrite si dlhodobú strategickú výzvu skupiny FCC pre prosperujúcejší, modernejší, konkurencieschopný a klimaticky neutrálny svet.

sk_SKSK