This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

SPP
Dodávka energií a energetických služieb

SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku a nadväzuje na tradíciu podnikania v energetike založenú pred viac ako 165-imi rokmi. Dnes SPP dodáva energiu do viac ako 1,4 milióna odberných miest a je stabilným a spoľahlivým dodávateľom elektriny aj plynu a poskytovateľom energetických služieb.Od roku 2020 SPP, ako výkupca elektriny z OZE, poskytuje služby tisíckam malých výrobcov elektriny z OZE. Vykúpenú elektrinu krytú zárukami pôvodu následne dodávame našim zákazníkom v rámci produktu Čistá elektrina od SPP. V roku 2021 SPP v strategickom partnerstve so spoločnosťou ČEZ ESCO, a.s., založil spoločný podnik ESCO Slovensko, a.s., zameraný na komplexné energetické služby pre zákazníkov z firemného a verejného sektora. SPP realizuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom Nadácie SPP, Ekofondu SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

V roku 2021 sme predstavili dva projekty výstavby Centier energetického a biologického odpadu (CEBZ), ktorých energetickým produktom je biometán. Tieto projekty rozvíjame spolu s partnerom, spoločnosťou Brantner, pričom sa kontinuálne pripravujeme na realizáciu v ďalších lokalitách. Jedno zariadenie CEBZ dokáže spracovať až 60 000 ton bioodpadu ročne od 250 000 obyvateľov, pričom SPP v spolupráci so spoločnosťou Brantner plánuje niekoľko projektov CEBZ. CEBZ predstavuje komplexnú mechanickú triediacu linku a stupeň biologického zhodnotenia kombinujúci technológiu suchej anaeróbnej digescie (bioplynový stupeň) a aeróbneho kompostovania (stabilizácie). Výsledkom spracovania odpadu v CEBZ sú teda biometán a biokompost. Biometán je možné využiť v energetike na výrobu elektrickej energie, vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, alebo ako alternatívne palivo v doprave vo forme bioCNG alebo bioLNG. Biokompost, dokáže obmedziť používanie umelých hnojív v poľnohospodárstve a zároveň zlepšuje kvalitu a úrodnosť pôdy a jej vodozádržnú funkciu.

Prešli sme certifikáciou v rámci integrovaného manažérskeho systému (IMS) podľa medzinárodných noriem ISO 9001: 2015 (systém manažérstva kvality), ISO 14001: 2015 (systém manažérstva environmentu), ISO 45001: 2018 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a ISO/IEC 27001: 2013 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti) v oblasti predaja plynu, elektriny a služieb a prevádzky a správy informačných systémov.

Naše záväzky a ciele v oblasti zvyšovania udržateľnosti do budúcnosti sú súčasťou Správy o udržateľnosti SPP za rok 2021. Práve zabezpečenie bezpečných dodávok energií pre našich zákazníkov, založených na udržateľných riešeniach v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoja výroby energie z obnoviteľných zdrojov, považujeme za prioritu do budúcnosti. Preto sú ciele SPP v oblasti zvyšovania udržateľnosti zamerané najmä na investície do rozvoja výroby energií z obnoviteľných zdrojov kde plánujeme do roku 2030 investovať, sami alebo v spolupráci s partnermi, až 460 miliónov eur. V oblasti cirkulárnej ekonomiky plánujeme do roku 2030 vybudovať 6 zariadení CEBZ, ktorých podstatou je spracovanie biologického odpadu na výrobu biometánu s ročnou produkciou až 240 GWh biometánu a biokompostu. V oblasti interného fungovania SPP v roku 2022 implementujeme separovaný zber a zhodnocovanie biologického odpadu z kancelárií v Bratislave a postupne budeme zber a zhodnotenie tohto odpadu rozširovať aj na ďalšie lokality v rámci Slovenska.

sk_SKSK