This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

BIOELEKTRA SE
Vývoj, dodávka a prevádzka inovatívnych komplexných riešení na spracovanie odpadov

BIOELEKTRA SE je európska inovatívna technologická a investičná spoločnosť, ktorá vyvíja, dodáva a prevádzkuje inovatívne komplexné riešenia na spracovanie odpadov. Vyvinula inovatívnu nespaľovaciu technológiu RotoSTERIL a na jej báze komplexné riešenie na spracovanie širokého spektra nie nebezpečných odpadov – vysoko sofistikované ZARIADENIE NA POKROČILÉ MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV. Redukuje nežiaduce emisie skleníkových plynov, prakticky eliminuje skládkovanie v kombinácii s najvyššou mierou materiálového zhodnocovania zmesového/zvyškového komunálneho odpadu na svete, čo tvorí základný pilier pri maximalizácii miery recyklácie. Umožňuje získať takmer všetky cenné druhotné suroviny z odpadu vo vysokej kvalite, odkloniť viac ako 90% odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním, významne znížiť podiel odpadov zneškodňovaných spaľovaním alebo zhodnocovaných energeticky a tak významne prispieť k urýchleniu prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré využíva zdroje viac efektívne a udržateľne. Má potenciál radikálne meniť doterajšie spôsoby nakladania s prevažne komunálnym odpadom, čo má značný dopad na odvetvie odpadového hospodárstva, resp. aj na iné priemyselné odvetvia.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Od uvedenia nášho ZARIADENIA NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV do plnej priemyselnej prevádzky v Poľsku v roku 2013 na denno-dennej báze uplatňujeme princípy obehového hospodárstva v praxi. Nakladáme s odpadmi environmentálne najvhodnejšími spôsobmi podľa záväzného poradia hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je základným kameňom politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov a kľúčom k prechodu na obehové hospodárstvo. Odpad spracovávame ekologicky a efektívne, bez významných negatívnych dopadov na ľudí a životné prostredie. Naše inovatívne riešenie významne prispieva k prechodu na intenzívnejšie, klimaticky neutrálne, odolné a konkurencieschopné obehové hospodárstvo, v ktorom sa hodnota výrobkov, materiálov a zdrojov uchováva čo možno najdlhšie a minimalizuje sa vznik odpadu. Za našu dlhoročnú prácu v oblasti obehového hospodárstva sme boli ocenení množstvom najprestížnejších medzinárodných ocenení, vrátane víťazstva na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v kategórii The Circulars za významný prínos k napĺňaniu cieľov cirkulárnej ekonomiky a víťazstva v kategórii Zem – Energy Globe National Award, pričom ocenenie je tzv. „Nobelovou cenou“ za životné prostredie.

materská spoločnosť v Poľsku ISO 14001

Nemáme presne stanovené cirkulárne záväzky a ciele, ale vo všeobecnosti platí, že samotná implementácia našich inovatívnych riešení do odpadového hospodárstva významne prispieva k plneniu cieľov celého radu medzinárodných dohôd a je v súlade s nadnárodnými stratégiami, a to najmä: Parížska dohoda – rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj (OSN), Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, Európsky ekologický dohovor (European Green Deal), Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo, Taxonómia EÚ, 8. environmentálny akčný program Únie v oblasti životného prostredia na obdobie do 31.12.2030 ako aj v súlade s národnými stratégiami a legislatívou platnou v Slovenskej republike, a to najmä: Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021-2025. Neustále spolupracujeme s množstvom partnerov na rôznych vylepšeniach technologického riešenia a nových možnostiach využitia jednotlivých látok a materiálov získavaných z odpadu.

sk_SKSK