This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Košický samosprávny kraj
samospráva

Úlohou košického samosprávneho kraja je správa kraja, vyvíjať aktivity a zveľaďovať daný región, jeho dopravu, kultúru, školstvo, zdravotníctvo a životné prostredie. Košický samosprávny kraj je zakladateľom a členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s.r.o.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Za Košický samosprávny kraj by sme radi zamerali Vašu pozornosť na aktivity škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré realizujú viaceré aktivity a projekty zamerané na obehové hospodárstvo. Školy realizujú aktivity zamerané najmä na: recyklácie rôznych druhov odpadov ich opätovné využívanie, vrátane recyklácie kovových odpadov, kompostovanie, premena odpadu vo forme kompostu na zdroj živín do pôdy, systémové triedenie a využívanie kuchynského odpadu na vstupe a výstupe, ekokoše, dažďové záhrady, zelené strechy, zelené steny, využitie alternatívnych zdrojov energie (napr. drevného odpadu a štiepky), vzdelávacie aktivity v oblasti zlepšovania nakladania s odpadom (recyklovať - papier, sklo, plasty, batérie, tonery) a vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálne správanie žiakov.

nie

V rámci EZÚS Via Carpatia došlo k podpísaniu manifestu, kde sa členovia zaviazali vyvíjať úsilie v záujme:
Ísť príkladom – začať s princípmi vo vašej inštitúcii a podporovať kultúrne zmeny vedúce k obehovej ekonomike.
Začleniť princípy obehovej ekonomiky do miestnej politiky
Podporovať medzi-sektorovú spoluprácu a posilňovať občiansku spoločnosť, firmy a mimovládne organizácie na podporu iniciatív obehovej ekonomiky.
Vzdelávať k zodpovednosti: vyhýbanie sa tvorby odpadu, využívanie opraveného a použitého tovaru a lepšie triedenie odpadu
Uprednostňovať obehové výrobky, ktoré sa dajú ľahko zdieľať, ľahko prenajať, opakovane použiť, ľahko opraviť a recyklovať.
Propagovať udržateľné modely spotreby, aby sa predišlo plytvaniu potravinami, odpadom z výrobkov a stratám energie
Podporovať výskum, inovácie a zručnosti na podporu obehovej ekonomiky
Hľadať finančné stimuly na podporu prechodu na obehovú ekonomiku
Investovať do infraštruktúry, ktorá umožňuje cyklus materiálov a zdrojom v inteligentných sieťach a obnoviteľných energiách
Monitorovať a merať obeh materiálu, odpadu a energie a uzatvárať slučky čo najlokálnejšie.

sk_SKSK