Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov v rámci platformy Circular Slovakia

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“)

tento dokument obsahuje informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

Osobné údaje sú spracúvané medzi členmi platformy Circular Slovakia. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje je záujmové združenie právnických osôb Circular Slovakia, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 53773446, registrácia: Register záujmových združení právnických osôb vedený
Okresným úradom Bratislava.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421 915 066 771, info@circular-slovakia.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“),

Účely spracúvania osobných údajov
Právny základ spracúvania
Kategórie dotknutých osôb
Zdroj osobných údajov
Doba uchovávania
Príjemcovia / kategórie príjemcov
Vytvorenie databázy odborníkov v oblasti obehovej ekonomiky pre platformu Circular Slovakia – oslovenie odborníkov*
Čl.6 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana**
Experti v oblasti obehovej ekonomiky
Partneri platformy Circular Slovakia Viď 7 zakladajúcich partnerov: https://circular-slovakia.sk/
3 mesiace
Vybraní zamestnanci partnerov platformy Circular Slovakia zodpovední za oslovenie potenciálnych odborníkov
Vytvorenie databázy odborníkov v oblasti obehovej ekonomiky pre platformu Circular Slovakia – databáza
Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Experti v oblasti obehovej ekonomiky
Dotknuté osoby
3 roky
Členovia platformy Circular Slovakia
Administrácia prihlášok k členstvu
Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Kontaktné osoby určené partnerom – členom platformy
Dotknutá osoba, prípadne iná osoba vypĺňajúca prihlasovací formulár.
3 roky
Zodpovední pracovníci Circular Slovakia za administráciu prihlášok.
Publikovanie databázy odborníkov
Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Experti v oblasti obehovej ekonomiky
Dotknuté osoby
3 roky
Verejnosť
Newsletter mesačné novinky (zasielané členom združenia)
Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Členovia združenia – spracúvané len emailové adresy
Dotknuté osoby
3 roky
Vybraní pracovníci zodpovední za zasielanie mesačného newsletter-a členom združenia Prevádzkovateľ technického riešenia – MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Kvartálny newsletter
Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Verejnosť – záujemcovia o oblasť cirkulárnej ekonomiky, spracúvajú sa výlučne emailové adresy osôb.
Dotknuté osoby
3 roky
Vybraní pracovníci zodpovední za prípravu a zasielanie pravidelných informačných newsletter-ov Prevádzkovateľ technického 3 riešenia – MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Informačný email – pozvánky na podujatia / spolupráce
Čl.6 ods. 1 písm a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Členovia združenia – spracúvané len emailové adresy
Dotknuté osoby
3 roky
Vybraní pracovníci zodpovední za prípravu a zasielanie pozvánok na podujatia, prípadne spoluprácu.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia:
Poskytnutie osobných údajov nie je nevyhnutné a nesúhlas so zaradením do databázy klientov alebo nesúhlas so zverejnením OÚ nemá vplyv na práva
dotknutých osôb. Nesúhlas všetkých oslovených dotknutých osôb by značne obmedzil plánované fungovanie platformy Circular Slovakia.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa.


Práva dotknutých osôb:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:
a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):                                                                                                                                                   Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na
informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje.
b) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):
Dotknutá́ osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ̌ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré́ sa jej tykajú́. So zreteľom na
účely spracúvania má dotknutá́ osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
c) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený
niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR.
d) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností prestal používať osobné údaje dotknutej osoby, pričom tieto okolnosti sú
definované v čl. 18 Nariadenia GDPR.
e) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):
V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
GDPR), má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej
hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .


Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR
a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená
bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané
zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Verzia: Znenie informačnej povinnosti platné a účinné od 29.7.2021

 

sk_SKSK