Registrácia

Máte záujem pridať sa k platforme Circular Slovakia? Stačí vyplniť formulár a počkať na schválenie žiadosti členmi platformy.

Prijímanie členov je významnou udalosťou, ktorá sa uskutočnuje dva krát do roka.

Členmi platformy sa môžu stať súkromné spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie, komory, klastre, samosprávy a orgány štátnej správy.

Registračný formulár

Ďakujeme, že podporujete platformu a jej snahu o cirkulárnu transformáciu Slovenska kažodennými hmatateľnými aktivitami a skutkami.

 Upozorňujeme, že nesiete zodpovednosť za správnosť a pravdivosť poskytnutých informácií

1. Registrácia člena

 

2. O vašej spoločnosti

3. Opis aktivít v obehovom hospodárstve

4. Motivácia a očakávania od platformy Circular Slovakia

5. Kategórie členstva

6. Vyhlásenie o záujme vstúpiť do platformy Circular Slovakia

Nahrať podklady
Nahrať súbory
Nahrať logo*
  1. Ako dotknutá osoba udeľujem súhlas Circular Slovakia (sídlom: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53773446) na spracovanie osobných údajov, ktoré budú použité na účely administrácie tejto prihlášky a ďalšiu komunikáciu s platformou Circular Slovakia, v rozsahu podľa časti "kontaktné údaje". Tento súhlas udeľujem na dobu troch rokov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@circular-slovakia.sk, alebo zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Circular Slovakia. Podmienky spracovania osobných údajov sú dostupné na https://circular-slovakia.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
  2. Beriem na vedomie, že dotknutú osobu, ktorej údaje som uviedla/ol v časti "kontaktné údaje" som povinná/ý informovať o úmysle uviesť jej kontaktné údaje pre účely administrácie a ďalšiu komunikáciu s platformou Circular Slovakia a o podmienkach spracovania jej osobných údajov uvedených na https://circular-slovakia.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Výhody cirkulárnej ekonomiky v podnikaní

Zníženie nákladov a emisií skleníkových plynov

Aj vďaka efektívnemu nakladaniu s už disponibilnými zdrojmi a predĺženiu ich životného cyklu

Nové zdroje príjmu

Predajte to, čo nespotrebujete, niekomu, kto môže aj váš “odpad” využiť ako zdroj pre svoje podnikanie

Pozitívny imidž vašej spoločnosti

Udržateľnosť už nie je len sekundárnou potrebou. Novej generácii spotrebiteľov na udržateľnosti záleží

Odolnosť voči kolísaniu cien komodít

V dobe nestability prináša hospodárnosť a práca s lokálnymi zdrojmi pevnú pôdu pod nohami

Stimul pre zavádzanie inovácií

Kríza so sebou prináša nielen hrozby, ale aj príležitosti. Využite ich v prospech nás všetkých

sk_SKSK