Our members

On this page you will find a list of all the companies, entrepreneurs and businesses that have decided to form an elite club of elites together with us. 
To inspire others, to lead by example, to actively participate in change and to take the topic of sustainability firmly into your own hands. 
 

Posledne pridaní

Konkurencia nespí, svet sa mení a spolu s ním aj naše podmienky, v ktorých vytvárame hodnoty. Nezaostávajte a pridajte sa k našej iniciatíve.
Neviete ako a kde začať? Prvým krokom je správne vyplnenie registračného formulára 

List of members

Efficient and fast search in the database of Circular Slovakia members
FFilter content by the name of the company or the market segment in which they operate. Click on the logo for a detailed view of the company profile.

Heineken

Našimi prioritami v oblasti životného prostredia sú dosiahnutie uhlíkovej neutrality vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040.

Komerční banka

Zaviazali sem sa k zníženiu uhlíkovej stopy do roku 2026 a rovnako tiež k takému konaniu, aby sme odvrátili negatívne dôsledky klimatickej zmeny vo svete.

BASF

Využívame recyklované a obnoviteľné suroviny, formujeme nové materiálové cykly a vytvárame nové obchodné modely.

SKC Foundry

V prípade vzniknutých odpadov aplikujeme princípy obehového hospodárstva, resp. industriálnej symbiózy.

LES

Obehový dizajn predlžuje životnosť výrobkov vďaka opätovnému použitiu, opraviteľnosti a recyklovateľnosti, umožňuje efektívnu demontovateľnosť výrobkov a využitie jednotlivých komponentov.

Lifbee

Jadrom našich aktivít je 8 mesačný vzdelávací program s inovačným inkubátorom Lifbee Academy zameraný na podnikanie v biotechnológiách.

Natur-pack

Pôsobíme ako organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorej úlohou je financovanie nákladov na triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

FCC Slovensko

FCC optimalizuje spracovanie odpadu s cieľom dosiahnuť najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a opätovné použitie čo najväčšieho množstva materiálu.

Sobi eco

Biznis model značky sobi.eco, je postavený na princípe obehového hospodárstva s pridaným edukačným a sociálnym rozmerom.

Plzeňský prazdroj

Naším cieľom je, aby každý obal v našom portfóliu bol naplnený opakovane, alebo sa po použití stal surovinou pre ďalší obal.

Taylor Wessing

Sme členom Legal Sustainability Alliance, ktorej cieľom je umožniť členom právneho sektora spolupracovať pri určovaní toho, ako môže ovplyvniť agendu klimatických zmien.

VSE

Budujeme obehové dodávateľsko-odberateľské reťazce pre naše činnosti a požiadavky zákazníkov poskytovať im priekopnícke energetické riešenia pre dnešný ale aj zajtrajší energetický svet.

Lidl

Kvalita a bezpečnosť našich produktov sú pre nás na prvom mieste. Naši nákupcovia vyberajú produkty s ohľadom na trvalú udržateľnosť a ekológiu. Ustavične zvyšujeme objem produktov s udržateľnou certifikáciou

Holandská obchodná komora

Zastupujeme viacero holandských spoločností, ktoré sú lídrami v oblasti obehového hospodárstva.

Enviva

Naším hlavným cieľom je naším zákazníkom odovzdávať praktické tipy a navrhovať konkrétne udržateľné a obehové riešenia.

Cyrkl

Cyrkl je digitálne odpadové trhovisko, na ktorom môžete zadarmo ponúknuť svoje odpady, nevyužívané materiály a produkty, rovnako ako druhotné suroviny a vedľajšie produkty výroby.

CVTI SR

Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Corplex

Celková ročná produkcia závodu v Hurbanove siaha k hranici 6000 ton vratných plastových baliacich riešení. Z toho už dnes takmer 50% je vyrobených vďaka technologickým schopnostiam recyklovať polypropylénový materiál.

AFB Slovakia

Od roku 2004 sa AfB špecializuje na preberanie vyradeného hardvéru od spoločností a verejných inštitúcií. Po zadokumentovanom vymazaní dát a zrepasovaní ich opätovne uvádza na trh.

SPP

V oblasti cirkulárnej ekonomiky plánujeme do roku 2030 vybudovať 6 zariadení CEBZ, ktorých podstatou je spracovanie biologického odpadu na výrobu biometánu s ročnou produkciou až 240 GWh biometánu a biokompostu.

Slovenská sporiteľňa

Uvedomujeme si negatívne dopady našich činností na životné prostredie, preto v snahe o ich zníženie, sme zaviedli viacero opatrení aj z pohľadu cirkulárnej ekonomiky.

Bioelektra

BIOELEKTRA SE je európska inovatívna technologická a investičná spoločnosť, ktorá vyvíja, dodáva a prevádzkuje inovatívne komplexné riešenia na spracovanie odpadov.

Košický samosprávny kraj

Úlohou VUCKE je správa kraja, vyvíjať aktivity a zveľaďovať daný región, jeho dopravu, kultúru, školstvo, zdravotníctvo a životné prostredie.

Repairably

Repairably je certifikácia produktov, ktoré je možné ľahko a lacno opraviť. Cieľom je výrazne zjednodušiť opravy produktov v duchu konceptu cirkulárnej ekonomiky a adresovať výrazné ekologické problémy.

Veľké Turovce

100% recyklácia stavebného odpadu a jeho opätovné použitie na základe platných certifikátov výrobku a recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu z parkov, cintorínov a záhrad

PwC

Zaviazali sme sa na globálnej úrovni dosiahnuť „net“-nulové emisie skleníkových plynov do roku 2030. Naše ciele boli zrevidované Science-based Target initiative, sú v súlade so scenárom udržať globálnu teplotu pod 1,5 °C.

SAŽP

Ciele v oblasti obehového hospodárstva: minimalizácia vzniku odpadov, predchádzanie a obmedzovanie jeho vzniku, zhodnocovanie odpadov a vytváranie organizačných predpokladov na materiálové zhodnocovanie odpadov, šetrenie energií, ...

Barney Studio

Cieľom Barney je dostať informácie o cirkulárnej ekonomike k firmám po celom Slovensku a pomôcť im odkomunikovať ich ciele v tejto oblasti formou, ktorá bude bez greenwashingu a ...

Envirolegal

Firma Envirolegal poskytne vášmu podniku environmentálny manažment a legislatívny servis ohľadom odpadového hospodárstva. Jej cieľom je ochrániť životné prostredie, odbremeniť vás od starostí a ochrániť vašu firmu pred pokutou.

Tesco

Aktivity, ktoré organizácia vykonáva v oblasti obehového hospodárstva - darovanie nepredaných potravín - zálohomat - znižovanie odpadu - využitie tepelných čerpadiel a energií - recyklovateľné obaly

Pedal consulting

PEDAL Consulting je inovatívna manažérsko-konzultačná firma. Viac ako 12 rokov navrhuje a implementuje partnerstvá a modely spolupráce, s cieľom riešiť sociálne výzvy, vrátane prechodu na udržateľný model hospodárstva.

Brantner

Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu...

Eco Butt

Projekt EcoButt zabezpečuje na území Slovenska zber a recykláciu odpadu z cigariet. Tento ekologický projekt realizujeme v spolupráci s firmami aj mestami. Finálny produkt (acetyl-celulózové vlákna) sa používajú na obnovu asfaltových ciest na Slovensku.

Parkan Crudes

Sme prvá hmyzia farma na Slovensku, ktorá produkuje udržateľný zdroj proteínu ako zložku krmiva pre poľnoh. aj domáce zvieratá. Druhým produktom je organické a prírodné hnojivo s výbornými vlastnosťami bez použitia chemikálií.

METRO Cash&Carry

Už v roku 2010 sme mali vypočítanú našu uhlíkovú stopu. Od roku 2016 ju meriame každoročne. V rámci skupiny METRO AG sme si stanovili cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2040. Postupne znižujeme potravinový odpad (FW), od roku 2017-18 sa nám podarilo znížiť FW o 59%.

MH SR

MH SR plní úlohy v oblasti obehového hospodárstva v rozsahu kompetenčného zákona najmä podporou rozvoja princípov obehového hospodárstva v rámci priemyselnej výroby. Základom je harmonizácia právnych predpisov SR s legislatívou na úrovni EÚ a zastupovanie SR pri tvorbe politík na úrovni EÚ...

Circular shield

Vytvárame obehový model: recyklácia nápojových kartónov, výroba papierových výrobkov a ich návrat do danej komunity alerbo regiónu. Tvoríme programy pre environmentálne vzdelávanie pre miestne inštitúcie s cieľom inšpirácie k zmene myslenia...

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

OLO má ambíciu stať sa lídrom strednej Európy v efektívnom nakladaní s odpadmi; ich triedením a materiálovým zhodnotením a tiež pri uplatňovaní inovatívnych riešení.

Sensoneo

Zaoberáme sa vývojom odolného hardvéru a praktických softvérových nástrojov, umožňujeme mestám, obciam, firmám a krajinám efektívne nakladať s odpadom.

Business lease

Našou najvyššou hodnotou je starostlivosť "care" a jednou z ďalších hodnôt je udržateľnosť. Sme zakladajúcim členom platformy Emobility Ekosystém - konzorcium lídrov v rôznych odvetviach, ktorých spolupráca je nevyhnutná pri prechode vašej firmy na EV fleet.

ZSE

Spolupracujeme na projektoch spoločenskej zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho vzdelávania, pomoci komunitám a znevýhodneným skupinám. ZSE je rovnako aktívnym iniciátorom dekarbonizačných aktivít na ceste za klimatickou neutralitou.

EY

Medzi naše interné priority v environmentálnej oblasti, na ktoré sa chceme zameriavať, patrí zlepšenie našej uhlíkovej stopy, energetickej efektívnosti, ochrana biodiverzity a cirkulárna ekonomika.

YIT

YIT si stanovilo ciele jednak na znižovanie CO2e a tiež realizovať projekty s ohľadom na udržateľnosť a v súlade s Taxonomiou. Pre toto všetko je potrebné aplikovať princípy obehovej ekonomiky. Tie riešenia hľadáme najmä v použitých materiáloch

Membership categories

Interested in membership? Choose from the category that best suits your requirements

Základné
Ročný členský poplatok

750

 • Zasielanie mesačného a kvartálneho newslettra
 • Priestor v newslettri na prezentovanie vašich cirkulárnych úspechov
 • Prezentácia na sociálnych sieťach ( FB, LI )
 • Prístup k privátnej zóne pre členov
 • Účasť na podujatiach platformy (exkurzie, webináre, cirkulárne raňajky, atď)
 • Účasť a hlasovanie na členskej schôdzi
 • Participácia na ad-hoc pracovných skupinách
 • Možnosť prezentácie na Cirkulárnom summite 2023
 • Zvýhodnená ponuka služieb platformy (CIRCO tréning, Circularity check, Cirkulárna akadémia a pod.)
Prémiové
Ročný členský poplatok

1950

 • Zasielanie mesačného a kvartálneho newslettra
 • Priestor v newslettri na prezentovanie vašich cirkulárnych úspechov
 • Prezentácia na sociálnych sieťach ( FB, LI )
 • Mediálna propagácia členov (reportáže, podcasty, videá)
 • Prístup k privátnej zóne pre členov
 • Účasť na podujatiach platformy (exkurzie, webináre, cirkulárne raňajky, atď)
 • Účasť a hlasovanie na členskej schôdzi
 • Odborné konzultácie
 • Participácia na ad-hoc pracovných skupinách
 • Možnosť prezentácie na Cirkulárnom summite 2023
 • Zvýhodnená ponuka a prístup k službám platformy (CIRCO tréning, Circularity check, Cirkulárna akadémia a pod.)
NGO, Mikropodnik, Start-up
Zvýhodnené
Ročný členský poplatok

290

 • Zasielanie mesačného a kvartálneho newslettra
 • Priestor v newslettri na prezentovanie vašich cirkulárnych úspechov
 • Prezentácia na sociálnych sieťach ( FB, LI )
 • Prístup k privátnej zóne pre členov
 • Účasť na podujatiach platformy (exkurzie, webináre, cirkulárne raňajky, atď)
 • Účasť a hlasovanie na členskej schôdzi
 • Participácia na ad-hoc pracovných skupinách
 • Možnosť prezentácie na Cirkulárnom summite 2023

Benefits of membership

Od teórie do praxe

In the platform we target impactful products and services

Vibrant community

The strength of our members is their willingness to get active and to share their successes

Prestige

Sustainability is no longer a secondary need. Sustainability matters to a new generation of consumers

Exclusive access

To the information, service and product database

Working groups

Bringing incentives for innovation into business practice

Záväzok budúcich cieľov

Zaujala vás iniciatíva Cielime cirkulárne, no ešte nie ste pripravení poskytnúť merateľné, uskutočniteľné a lokálne ciele? 
Dajte o sebe vedieť vyplnením zjednodušeného formulára a prihláste sa k budúcim cieľom. 

Zainteresovaná laická aj odborná verejnosť tak uvidí, že ste sa vydali na cestu cirkulárnej transformácie a môže so záujmom sledovať vaše ďalšie kroky.  

1. Registrácia užívateľa

2. O vašej spoločnosti

3. Opis budúceho cieľa

V tejto časti formulára vyplňte tie kategórie, do ktorých Vaše ciele tematický spadajú. Je potrebné vyplniť aspoň cieľ spadajúci aspoň do jednej z uvedených kategórií

Nahrať podklady*
Nahrať súbory
 1. všetky poskytnuté informácie a odkazy je možné zverejniť na webovej stránke Cielime cirkulárne na adrese www.cielimecirkularne.sk
 2. poskytnuté informácie budú posúdené nezávislou autoritou za účelom tvorby a publikácie odborného posudku
 3. na vyžiadanie poskytnem potrebné informácie za účelom kontroly stavu plnenia predložených cirkulálrnych cieľov odborným garantom iniciatívy Cielime cirkulárne

Kontaktná osoba za spoločnosť

Sed ut perspiciatis

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est

Hodnotenie cieľa nezávislým expertom

Sed ut perspiciatis

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est

en_GBEN