This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Hlavné činnosti SAŽP sú zamerané na rozvoj environmentalistiky, uplatňovanie nástrojov environmentálnej politiky, poskytovanie environmentálnych služieb, zabezpečovanie prístupu k informáciám o životnom prostredí, podporu environmentálnej informatiky, poradenstvo, informovanosť verejnosti, realizáciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, starostlivosť o krajinu, projektové riadenie, činnosti sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Viac informácií nájdete na webovej stránke SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Cieľom SAŽP je trvalé uspokojovanie požiadaviek zriaďovateľa a zákazníkov pri súčasnom dodržiavaní príslušných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na priame environmentálne aspekty činností organizácie a neustále zlepšovanie kvality produktov a environmentálneho správania. SAŽP prijíma opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania na dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov v častiach: odpadové hospodárstvo, stacionárne a mobilné zdroje znečisťovania, ochrana vôd a environmentálne správanie zamestnancov.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Implementácia dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky:
schéma EMAS – Environmentálne manažérstvo a audit,
environmentálne označovanie produktov – Ecolabel a Environmentálne vhodný produkt,
zelené verejné obstarávanie - GPP,
udržateľná spotreba a výroba.
Projekt „Obnov dom“ – obnova rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR s cieľom zlepšiť ich tepelno-izolačné vlastnosti a zvýšiť energetickú efektívnosť.
Osveta, organizácia a aktívna participácia na odborných diskusiách a konferenciách, tvorba propagačných materiálov pre odbornú verejnosť, napríklad:
organizácia konferencie Predchádzanie vzniku odpadov, série konferencií Ekoinovačné Slovensko, série webinárov o obehovom hospodárstve,
osvetové aktivity vykonávané odborom Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety smerom dovnútra organizácie, ale i navonok – prijatá Koncepcia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030.
Spolupráca s MŽP SR na príprave a implementácii Cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku.
Spoluorganizácia súťaže Zelený Merkúr – oceňovanie firiem v oblasti úspechov obehového hospodárstva z Banskobystrického samosprávneho kraja a pod.

ISO 14001:2015, schéma EMAS – Spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit

Dlhodobé environmentálne ciele na obdobie 2021-2024 v oblasti obehového hospodárstva:
minimalizácia vzniku odpadov, predchádzanie a obmedzovanie jeho vzniku,
zhodnocovanie odpadov a vytváranie organizačných predpokladov na materiálové zhodnocovanie odpadov,
šetrenie energií, materiálov a surovín zvyšovaním podielu zelených verejných obstarávaní a zelených podujatí organizovaných SAŽP
V organizácii máme zriadený tzv. „Ekokódex zamestnanca,“ v ktorom sú spísané pravidlá v súlade s poslaním a Politikou kvality a environmentálnou politikou, Pracovným poriadkom, Kolektívnou zmluvou a ostatnými internými smernicami a predpismi SAŽP. Cieľom je nastaviť pravidlá environmentálneho správania v organizácii, znižovať jej ekologickú stopu, zlepšovať reputáciu a dôveryhodnosť SAŽP voči sebe, partnerom a planéte. Ekokódex stanovuje zásady environmentálneho správania sa zamestnanca SAŽP, ktoré je povinný dodržiavať na pracovisku alebo v mieste výkonu svojej práce. V rámci potrieb využívame zelené verejné obstarávanie kancelárskych potrieb ako napríklad kancelársky papier, výpočtová technika alebo čistiace prostriedky. Agentúra sa naďalej snaží podporovať zamestnancov vo využívaní zdieľanej, alternatívnej alebo mestskej dopravy.

sk_SKSK