This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

BRANTNER Slovakia s.r.o.
Odpadové hospodárstvo

Brantner je od roku 1992 partnerom pre slovenské obce, občanov aj podnikateľov v odpadovom hospodárstve a v sektore komunálnych služieb.
Spoločnosti skupiny Brantner zabezpečujú zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odpadu z priemyslu a obchodu.
Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny, čistíme a opravujeme komunikácie, postaráme sa o verejnú zeleň či modernizáciu a prevádzku verejného osvetlenia.
Okrem prevádzky skládok sa zaoberáme aj ich odplynením a výrobou elektriny zo skládkového plynu. Máme aj zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Nový projekt CEBZ:
V procese triedenia zozbieraného komunálneho odpadu sa z komunálu vyseparujú zhodnotiteľné a recyklovateľné komodity. Takto možno získať sklo, papier, plasty, kovy, alternatívne palivá a biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bude ďalej spracovaný v bioplynovom stupni. Oddelene sa spracuje odpad z hnedých nádob. Výstupom je biometán a biokompost.
www.odpadjesupa.sk , https://poprad.brantner.sk/aktuality/cebz/
Priebežne:
Komunikácia so študentami: https://www.brantnerfatra.sk/sk/nasa-firma/aktuality/aktuality-2022/exkurzie-u-nas , https://www.brantnerfatra.sk/sk/nasa-firma/aktuality/aktuality-2022/den-zeme-2022-v-martine ,
Komunikácia s verejnosťou: https://gemer.brantner.sk/2022/10/12/projekt-odpad-do-prirody-nepatri-rimavska-sobota/ , https://poprad.brantner.sk/aktuality/cebz/
Spolupráca s odbornou verejnosťou: https://gemer.brantner.sk/2022/10/16/ozv-natur-pack-v-spolupraci-s-nami-vykonal-analyzu-zberu-papiera-v-meste-rimavska-sobota/

Áno. Spoločnosti Brantner sú certifikované v oblasti ISO 14001 a naviac má Brantner Gemer certifikáciu EMAS.

Ideme príkladom v enviro-riešeniach a v dekarbonizácií
Máme Inovatívny prístup k odpadovým riešeniam a službám

sk_SKSK