This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Veľvyslanectvo zastupuje Holandské kráľovstvo na Slovensku, pomáha občanom a podnikom z Holandska a posilňuje bilatéralne vzťahy medzi krajinami. Priority zahraničnej politiky Holandska zahŕňajú témy európskej spolupráce, ľudských práv, bezpečnosti, obchodných vzťahov, ale aj témy klimatických zmien a obehovej ekonomiky. Tieto oblasti veľvyslanectvo vykonáva verejnou diplomaciou, úzkou spoluprácou so slovenskými organizáciami, hľadaním synergií a partnerstiev. Veríme, že inkluzívnym prístupom sa dajú nájsť riešenia, z ktorých budú benefitovať všetky strany a budú prospešné pre spoločnosť. Tieto vízie veľvyslanectvo reflektuje vo svojich aktivitách a projektoch na vládnej, súkromnej a mimovládnej úrovni.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Veľvyslanectvo posilňuje transformáciu Slovenska na obehovú ekonomiku mnohými aktivitami. Jednou z nich je iniciovanie a spoluzaloženie platformy Circular Slovakia, vrátane výmeny poznatkov medzi expertmi zo Slovenska a Holandska a podpory fungovania platformy.
V oblasti obehovej ekonomiky zintenzívňujeme spoluprácu medzi krajinami na vládnej aj podnikovej úrovni a pomáhame pri diskusiách o význame obehovej ekonomiky aj pre širšiu verejnosť. V júni 2022 sa uskutočnila úspešná obchodná misia holandských firiem na Slovensko a do Maďarska na tému obehového stavebníctva a recyklácie. Obehové hospodárstvo bolo aj jednou z hlavných tém Štátnej návštevy Jeho Veličenstva kráľa Viliama-Alexandra a Jej Veličenstva kráľovnej Maximy v marci 2023, vrátane obchodnej misie z Holandska.
Veľvyslanectvo aj pri svojich prevádzkových činnostiach dbá o nízku odpadovosť, obehovosť, zelené obstarávanie, udržateľnú spotrebu a iné. Budova veľvyslanectva bola v roku 2017 rekonštruovaná podľa princípov zelených budov a odvtedy sa v každodenných činnostiach snažíme byť bezodpadovou kanceláriou. Za svoje snahy Veľvyslanectvo opakovane získalo prvé miesto za najudržateľnejšiu holandskú ambasádu na svete.

NIE

Veľvyslanectvo pravidelne hodnotí mieru vlastnej udržateľnosti a hľadá nové spôsoby na jej zvýšenie.

sk_SKSK