This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Verejná správa. (Správa hlavného mesta SR Bratislavy.)

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Aktivity sú popísané v strategickom dokumente: Bratislava mesto bez odpadov.
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Odpadove_hospodarsto_2.pdf

nie

Mesto si stanovilo ciele prechodu na obehové hospodárstvo do
roku 2035 a realizované a plánované opatrenia majú celý tento proces naštartovať. Stratégiou sa stanovujú aj ciele, ktoré má mesto dosiahnuť do roku 2026 nasledovne:
→ 45 % komunálneho odpadu sa bude triediť,
→ 40 % komunálneho odpadu sa bude recyklovať,
→ menej ako 10 % odpadu sa bude skládkovať,
→ zvyšok odpadov sa bude energeticky zhodnocovať.

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Odpadove_hospodarsto_2.pdf

sk_SKSK