This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

ENVI - PAK, a.s.
OSTATNÉ ČINNOSTI

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Založili ju v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov a stala sa tak prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje. ENVI - PAK je tiež držiteľom licencie na používanie registrovanej ochrannej známky ZELENÝ BOD pre Slovenskú republiku. Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

ENVI - PAK zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Financuje a manažuje triedený zber v obciach a mestách na Slovensku prostredníctvom tisícok zazmluvnených výrobcov. Organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov a správne triedenie. Prostredníctvom členstva v medzinárodných organizáciách EXPRA a PRO Europe prinášame najlepšie odporúčania v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov výrobcom, samosprávam, zainteresovaným subjektom i širokej verejnosti.

áno:
ISO 14001:2015 – certifikát pre systém environmentálneho manažérsta
Zelená cena Via Bona
Zlatá lupa za najefektívnejšie udržiavaný certifikovaný manažérsky systém
Green brands
Superbrands

Už niekoľko rokov plníme ciele, ktoré kladie na členské štáty EÚ v oblasti recyklácie obalov na rok 2025, dokonca takmer všetky, ktoré sú stanovené na rok 2030. Naším cieľom je pozdvihnúť úroveň triedenia a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov aj v tých mestách a obciach SR, ktoré doteraz zaostávali.

sk_SKSK