This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
bankovníctvo, financie

Komerční́ banka, a.s., pobočka zahraničnej banky je bankou obsluhujúcou korporátnu klientelu s primárnym zameraním na veľké́ a stredné firmy s ročným obratom nad 40 miliónov EUR. Pozícia pobočky Komerční banky v Slovenskej republike je v tejto oblasti silná́, Využíva know-how a synergie v rámci skupiny Komerční́ banky a jednej z najväčších finančných skupín v Európe - skupiny Société Générale. Vďaka tomu dokáže poskytovať svojim klientom komplexné finančné riešenia. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky služieb je profesionálny prístup a produkty šité na mieru podľa potrieb konkrétneho klienta.

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

My na Slovensku a Komerční banka v Českej republike ako náš zriaďovateľ a Société Généralé ako jej väčšinový akcionár sme bankami, ktoré sa zaviazali formálne k zníženiu uhlíkovej stopy (Carbon Footprint Management) do roku 2026 a rovnako tiež k takému konaniu, aby sme odvrátili negatívne dôsledky klimatickej zmeny vo svete. Zaviazali sme sa k zodpovednému správaniu sa nielen voči svojim klientom, zamestnancom a akcionárom, ale i okoliu, a to dodržiavaním viacerých princípov, ktoré my prirodzene aplikujeme v našom dennom živote ako bankovej inštitúcie, tak i zamestnávateľa a v neposlednom rade i nájomcu v priestoroch, v ktorých sídlime i ako súčasť dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Sú to viaceré činnosti od triedeného zberu, zníženia používania služobných áut v prospech elektromobility, používania tlačiarní v nevyhnutných prípadoch (spravidla sa jedná o legislatívne zadefinované procesy ku registratúre a správe dokumentácie v banke a pod.), šetrenie energiami, financovanie sektorov, ktoré prispievajú k dlhodobej udržateľnosti, zníženie používania plastov atď.

Certificate type: Corporate CFM, Organizational boundaries: Operational controlCarbon Footprint Management Standard V1; Membership certificate as a constituent company in the FTSE4Good Index Series; Rating ESG 3,3 pre FTSE Industry Classification Benchmark ( ICB ): Financials - Banks - Banks – Banks; MSCI rating A

Našim cieľom je smerovať k zmierňovaniu klimatických zmien, znížiť emisie skleníkových plynov, zabezpečovať nákup a prepravné činnosti ohľaduplne, zmysluplne investovať do efektívnych riešení, zapájať a motivovať obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov i zamestnancov k pozitívnemu správaniu sa voči klíme, informovať o svojej firemnej politike a dosiahnutých cieľoch znižovania emisií, snažiť sa každoročne spresňovať výpočty pre výpočet uhlíkovej stopy, rovnako tak sa bude snažiť o čo najpresnejšie zdrojové dáta na výpočet uhlíkovej stopy.

sk_SKSK