This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
Pivovarníctvo

Sme poprednou pivovarníckou spoločnosťou na Slovensku s takmer 600 zamestnancami a jedným z najmodernejších pivovarov v strednej Európe vo Veľkom Šariši. Varíme pivo najvyššej kvality, pričom naša činnosť stojí rovnakou váhou na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri. Medzi dlhodobé priority spoločnosti patrí udržateľnosť podnikania, v rámci ktorej máme stanovené konkrétne ciele, ktorých plnenie priebežne vyhodnocujeme. Prioritami stratégie trvalo udržateľného rozvoja je udržateľný rozvoj dodávateľsko-odberateľského reťazca, podpora zodpovednej konzumácie produktov spoločnosti, zaistenie zdrojov vody pre spoločné využívanie Pivovarom Šariš a miestnym obyvateľstvom, znižovanie uhlíkovej stopy či udržateľné využívanie pôdy na pestovanie pivovarníckych surovín. Udržateľnosť vnímame ako príležitosť byť ekonomicky úspešní a zachovať naše tradície. A zároveň ako cestu k neutrálnemu dopadu nášho podnikania na životné prostredie a pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Pivo je produkt z prírodných surovín a my chceme, aby si ho vychutnávali mnohé generácie po nás, preto má naša stratégia trvalo udržateľného rozvoja motto - Na budúcnosť!

Aktivity v oblasti obehového hospodárstva

Trvalo sa snažíme minimalizovať dopady nášho podnikania na životné prostredie. Pokračujeme pri zavádzaní princípov cirkulárnej ekonomiky do našich procesov. Úplne sme ukončili predaj nápojov v PET fľašiach a zvyšujeme podiel recyklátu vo všetkých primárnych aj sekundárnych obaloch. Sústredíme sa na podporu predaja vo vratných obaloch, takmer 50% našich produktov je distribuovaná vo vratných obaloch a cirkularita obalov je priamo zahrnutá v našej stratégii. Pri ďalšom znížení spotreby vody bude dôraz na šetrenie servisnou vodou a na aplikáciu inteligentných riešení, ako ju čistiť a opätovne využívať v technických úsekoch pivovaru. Rovnako sa zameriame na väčšiu recykláciu už použitej vody, zber dažďovej vody či monitoring vodných tokov. Dlhodobo spolupracujeme s domácimi farmármi, ktorí nám dodávajú kvalitné lokálne suroviny. Chceme pestovateľov podporovať v udržateľnom poľnohospodárstve a naďalej sa angažovať vo výskume a vývoji odolnejších odrôd sladovníckeho jačmeňa. Už dnes je 100 % vedľajších produktov z našej výroby znovu použiteľných. Dodávame ich poľnohospodárom ako krmivo či hnojivo a hľadáme aj ďalšie inovatívne riešenia ako napríklad využitie mláta na výrobu krekrov.

ISO 9001, FSSC 22000 a GMP+, ISO 45001, ISO14001, ISO 50001

Naším cieľom je, aby všetky naše obaly boli plne cirkulárne. Uvedomujeme si, že ide o oblasť, ktorá je nesmierne dôležitá pre spotrebiteľov, ako aj náš biznis, pretože obaly majú celkom zásadný podiel na dopade nášho podnikania na životné prostredie. Naším cieľom je, aby každý obal v našom portfóliu bol naplnený opakovane, alebo sa po použití stal surovinou pre ďalší obal. Sústredíme sa na znižovanie objemu plastov a zvyšovanie recyklátu v obaloch. Zaviazali sme sa, že všetky obaly našich výrobkov budú do roku 2030 znovu použiteľné, recyklovateľné a zároveň aspoň z polovice vyrobené z recyklátu. Intenzívne sme sa podieľali na prípravách nového zálohového systému pre nápojové obaly. Na najbližšie obdobie je našou prioritou uzavrieť materiálovú slučku pre naše nápoje v plechovkách, aby z použitých a vrátených plechoviek boli znovu plechovky pre naše nápoje.

sk_SKSK